برای ارسال تجارب خود به اولین کنفرانس تاب آوری، رقابت پذیری و انقلاب صنعتی چهارم لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید و تجربه خود را با ما در میان بگذارید.