دبیر کنفرانس

علی زواشکیانی

دبیر علمی کنفرانس

علی زواشکیانی

مدیر کنفرانس

محمدتقی بانکی

دبیر اجرایی کنفرانس

محمد علی‌منش