محورهای تخصصی کنفرانس تاب آوری، رقابت پذیری و انقلاب صنعتی چهارم

محور های تخصصی  کنفرانس تاب آوری، رقابت پذیری و انقلاب صنعتی چهارم

رقابت پذیری

رفع موانع تولید و توسعه زیرساخت های تولید محور و نیازمندیهای پایه برای رقابت پذیری

ارتقای بهره وری در سطح بنگاه ها و صنعت با هدف رقابت پذیری

فناوری، نوآوری و رقابت پذیری

انقلاب صنعتی چهارم، تغییر مرزهای رقابت و شاخص های رقابت پذیری

راهکارهای بنگاهی، بخشی و ملی جهت ارتقای شاخص رقابت پذیری کشور

تاب آوری

راهکارهای تاب آور نمودن شرکت ها، صنایع و بخش ها

برنامه ریزی شرکت ها، صنایع و بخش ها مبتنی بر تاب آوری

ایده های نوین مدیریت ریسک برای افزایش تاب آوری و تداوم کسب و کارها

درس آموخته های دوران کوید۱۹ برای افزایش تاب آوزی سازمان های ایرانی

استراتژی های سازمان ها برای افزایش امنیت دیجیتال و سایبری

درس آموخته های تحریم و محدودیت روابط بین المللی برای افزایش تاب آوری سازمان های ایرانی

انقلاب صنعتی چهارم و الزامات برنامه ریزی برای افزایش تاب آوری

انقلاب صنعتی چهارم

انقلاب صنعتی چهارم و توسعه پایدار

نسل چهارم صنعت، زیرساخت ها، چالش ها و فرصت ها

راهبری و مدیریت گذار بنگاه ها، صنایع و کشور به نسل چهارم صنعت

مفاهیم، مدل های ارزیابی و شاخص های مرتبط با ارزیابی سطح بلوغ شرکت ها؛ صنایع و بخش ها جهت ورود به نسل چهارم صنعت( شامل شاخص های مولد، پایداری، چابکی، سرعت ارائه به بازار، ویژه سازی)

نوآوری و سازمان های نوآور در گذار به نسل چهارم صنعت

نقش دولت و حمایتگری آن در تسهیل شکل گیری نسل چهارم صنعت

فناوری های نسل چهارم و هوشمندی فناورانه ( اینترنت اشیاء ،  هوش مصنوعی ، داده های عظیم  و …..